พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law38-290459-1.pdf

 

 

พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law83-231257-1.pdf

 

 

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552

http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/lawfile/20100112_10_13_39_8078.pdf