ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร

เลขที่ 21 หมู่12  ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ 055-868713      โทรสาร 055-868714

Email : kpp.protection.center@gmail.com