ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการ พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)

ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

Infographic

กลุ่มเป้าหมาย
คนขอทาน/ผู้แสดงความสามารถ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 บุคคลที่กระทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถ

คนไร้ที่พึ่ง

ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 บุคคลทซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม   

ผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอดส์ และขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการเป็นคนไร้ที่พึ่งและขอทาน