1. สำรวจและติดตามสภาพปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน การช่วยเหลือภายใต้ภาคีเครือข่าย
  2. รับแจ้งเหตุและประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพ.ร.บ.การควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559
  3. สืบเสาะข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้การคุ้มครองหรือรับตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและให้การคุ้มครอง ในเบื้องต้นต่อไป
  4. ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หรือหน่วยงานที่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้การคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  5. คัดกรองการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ ก่อนประสานส่งต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
  6. ดำเนินมาตรการเชิงรุกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคล ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเข้าสู่วิถีการขอทานและบุคคลไร้ที่พึ่ง
  7. เป็นศูนย์เรียนรู้ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้แก่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน
  8. ประสานภาคีเครือข่ายช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหา ทางสังคม ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
  9. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย