ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นหน่วยงานภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและ  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานที่ตั้งอาคารขออนุญาตใช้อาคารหลังเดิมของศูนย์ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 288/5 หมู่1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 70  กิโลเมตร อำเภอเมืองกำแพงเพชร 60 กิโลเมตร

        ปัจจุบัน ได้รับการจัดสรรงบประมานจากกรมฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร สถานที่ตั้ง เลขที่ 21 หมู่12  ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีระยะห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 27 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอเมืองกำแพงเพชร 16 กิโลเมตร