วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง

 

พันธกิจ

1) สำรวจ ติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
2) ให้การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพกลุ่มเป้าหมาย
3) พัฒนารูปแบบการประสานงานเพื่อการคุ้มครองและพัฒนากลุมเป้าหมาย
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ