logoa
cropped-logoa-3.jpg

Previous
Next

วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง

พันธกิจ

1) สำรวจ ติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
2) ให้การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพกลุ่มเป้าหมาย
3) พัฒนารูปแบบการประสานงานเพื่อการคุ้มครองและพัฒนากลุมเป้าหมาย
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

คนขอทาน/ผู้แสดงความสามารถ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 บุคคลที่กระทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถ

คนไร้ที่พึ่ง

ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 บุคคลทซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม   

ผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอดส์ และขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการเป็นคนไร้ที่พึ่งและขอทาน

Infographic